ALGEMENE VOORWAARDEN

Home » ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden – BrainBoxConcepts / Oktober 2021

Artikel 1-DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden, afgekort als AV, wordt verstaan onder:

BBC: leverancier, BrainBoxConcepts. In deze AV afgekort als BBC (met de volgende handelsnamen: bedruktekoffiebekertjes.nl, goedkopekoffiebekertjes.nl, composteerbarebekers.nl, composteerbarekoffiebekers.nl, koffiebekerscomposteerbaar.nl, bekerscomposteerbaar.nl, bedruktekoffiebekertjes.eu, bedruktekoffiebekers.eu, promotieartikelendirect.nl, promotieartikeldirect.nl, relatiegeschenkdirect.nl, kidzcups.nl als bedrijfsonderdelen van BrainBoxConcepts) als de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Gevestigd: Slennebroekerweg 15. 7722 JT Hoonhorst-Dalfsen, Nederland. BTW ID nr: NL001342957B48. KvK nr:71087559
Bankrekeningnummer Rabobank Salland: NL75 RABO 0300 2561 91 ten name van BrainBoxConcepts.

Opdrachtgever; afnemer, iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BrainBoxConcepts een Overeenkomst sluit, of aan wie BBC een offerte uitbrengt. Overeenkomst, Opdrachtovereenkomst; iedere afspraak die tussen BBC en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Product(-en): Alle geproduceerde en/of geleverde zaken, evenals geleverde diensten waaronder adviezen en creatieve voorstellen, ter uitvoering van productontwikkeling of Overeenkomst geleverd door BBC.

Materialen; gegevens, hieronder wordt verstaan al dat BBC nodig heeft voor de werkzaamheden zoals in de Overeenkomst zijn besloten: artwork, ontwerpen, bestanden, aanleverspecificaties, logo’s, kleurschema’s, lettertypen, evenals vergunningen en productanalyses.

Artikel 2-TOEPASSELIJKHEID.

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de Opdrachtgever en BBC, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De AV zijn bij het aangaan van de Overeenkomst bekend bij beide partijen. De AV zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door BBC uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door BBC uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

2.3 De AV en de Opdrachtbevestiging vormen samen de Overeenkomst. De AV zijn bij digitale correspondentie met de Opdrachtbevestiging als pdf-bijlage meegezonden, bij een schriftelijke versie van de Opdrachtbevestiging zijn de AV op de achterzijde afgedrukt.

2.4 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt alle eerdere voorstellen of afspraken, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 3-OFFERTES, OVEREENKOMST EN OPDRACHTBEVESTIGING

3.1 Bedragen in de offertes zijn in Euro’s tenzij anders aangegeven, exclusief btw en eventueel bijkomende heffingen. Indien de offerte een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit in dat de offerte na genoemde termijn is komen te vervallen.

3.2 Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de Opdracht veranderd kan de prijsopgave gewijzigd worden. BBC is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de Opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan in de opdrachtbevestiging is afgesproken.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
Vanaf de webshop www.bedruktekoffiebekertjes.nl een door Opdrachtgever, met akkoord op de Algemene Voorwaarden, ingegeven bestelling door BBC is ontvangen.

Of bij wijze van door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door BBC is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt BBC zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. Indien de Opdrachtgever nalaat de ondertekende Opdrachtbevestiging retour te zenden maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat BBC een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht er door omstandigheden, waaronder spoedeisendheid, geen opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden, dan wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging. Wanneer een getekende opdrachtbevestiging niet binnen 14 dagen tot uitvoer van de opdracht kan leiden als gevolg van nalatigheid of vertraging op welke wijze ook door opdrachtgever veroorzaakt, dan heeft BBC het recht kosten in rekening te brengen gelijk aan 10% van de waarde van de opdracht met een minimum van € 250,- exclusief btw en vermeerderd met de reeds gemaakte onkosten. De totale kosten worden gefactureerd en dienen te betaald te worden binnen de betaaltermijn van 8 dagen netto. Restitutie van deze kosten is mogelijk bij het ingeven van de oorspronkelijke opdracht en zal worden gecrediteerd op de eindfactuur.

3.4 Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

3.5 Prijsstijgingen in de factor arbeidsloon, grondstoffen, Materialen, valutakoersen en heffingen mogen worden doorberekend aan de Opdrachtgever, ook wanneer de Overeenkomst al is aangegaan. Wanneer de prijsstijging 10% of meer betreft binnen een periode van 30 dagen vanaf aangaan van de opdracht, kan de Opdrachtgever binnen 7 dagen nadat deze op de hoogte is gebracht van de prijsverhoging de opdracht annuleren zonder recht te hebben op schadevergoeding.

3.6 Alle bij de offerte verstrekte afbeeldingen, schetsvoorstellen en specifieke eigenschappen zoals maten, modellen en kleuren dienen ter illustratie en zijn daarom niet bindend.

3.7 Alle op de offerte betrekking hebbende verstrekte monsters, afbeeldingen, illustraties en andere Materialen zoals drukproeven en conceptontwerpen zijn en blijven eigendom van BBC en mogen zonder haar schriftelijk akkoord niet aan derden worden verstrekt of op welke wijze dan ook worden gedeeld, nagemaakt of worden vermenigvuldigd.

3.8 Kosten betreffende monsters, drukproeven en modellen worden aan Opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Monster productie kan in specifieke omstandigheden vooraf gefactureerd worden en productie ervan zal pas na betaalontvangst door BBC ingegeven worden.

3.9 BBC kan Opdrachtgever verzoeken verstrekte monsters binnen veertien dagen onbeschadigd franco te retourneren.

3.10 Specifieke kosten betreffende onder andere vergunningaanvraag, productanalyses evenals de kosten van inhuren expertise benodigd voor productontwikkeling en productintroductie vallen buiten de offerte en zullen in rekening worden gebracht door Opdrachtgever. BBC is tevens gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

3.11 Wanneer BBC wordt verzocht adviserend op te treden, hetzij op gebied van productontwikkeling, hetzij meedenken in het creatieve proces, aanleveren van een creatief concept of andere discipline, dan heeft deze het recht de uren te factureren tegen een van tevoren afgesproken tarief.

3.12 Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever bekend worden gemaakt aan BBC. Als dit mondeling gebeurd is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever. De extra uren en kosten, inde uitvoering van de Opdracht voortvloeiend vanwege het aanbrengen van wijzigingen, aangepaste wensen en eisen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3.13 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht aan meerdere Opdrachtnemers uitbesteedt, dient de Opdrachtgever BBC hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke Opdrachtnemers het gaat.
3.14 Bij het niet aangaan of annulering van de Opdrachtovereenkomst wordt Opdrachtgever niet ontslagen van betalingsverplichting betreffende kosten zoals genoemd onder 3.3, 3.8, 3.10 en 3.11. Er zal geen restitutie plaatsvinden van de door opdrachtgever betaalde kosten.
3.15 Alle offertes, facturen, overeenkomsten en correspondentie zijn onder voorbehoud van schrijffouten en of onvoorziene prijswijzigingen.
3.16 Geoffreerde en geleverde producten die onder de norm EN 13432 zijn geproduceerd hebben de eigenschap 100% composteerbaar verwerkt te kunnen worden in composteerinstallaties van een industrieel composteringsbedrijf. Het is aan de afnemer om zich hierover te oriënteren bij zijn afvalverwerker.

Artikel 4-DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.
4.1 In geval van ontwikkeling van een ‘customized’ product is de werkwijze in de Opdrachtovereenkomst omschreven als een duidelijk omkaderde opdracht. Het omvat o.a. een correctie op de geleverde schetsen en een eenmalige eenvoudige correctie op het ingekleurd artwork. Grote wijzigingen/aanpassingen vallen buiten de offerte en worden als meerwerk gefactureerd. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BBC ter beschikking gestelde Materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Levering van onjuiste/onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens of materiaal blijft voor risico van de Opdrachtgever en kan leiden tot opschorting of annulering van de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat BBC zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.2 Gebruik door Opdrachtgever van diensten of producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. BBC is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. BBC kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover. Wanneer betaling aan derden via BBC verloopt, is zij gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen.
4.3 Gemaakte kosten betreffende meerwerk vanwege het niet tijdig, niet behoorlijk of in het geheel niet ter beschikking stellen van de verzochte Materialen komen deze voor rekening van Opdrachtgever. Wanneer BBC extra of andere werkzaamheden moet verrichten of door derden moet laten verrichten, als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of Materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen Opdrachtgever en BBC overeengekomen bedrag.
4.4 De Opdrachtgever en BBC verplichten zich bij het aangaan van de Overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie en geheimhouding te betrachten. Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal en gestelde informatie, specificaties, bedrijfsinformatie en kennis betreffende en afkomstig van BBC.
4.5 Opdrachtgever is verplicht de door BBC geleverde opmaak-, druk-, of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan BBC retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige) retourzending, wordt Opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.
4.6 Opdrachtgever is zich ervan bewust en gaat er mee akkoord dat door opdrachtgever aangeleverd digitaal materiaal in Pantone kleuren tijdens specifieke productie omgezet dient te worden in CMYK waarden, niet alle Pantone kleuren kennen een exacte CMYK waarde, dit kan lichte verschillen in eindresultaat ten opzichte van aangeleverd materiaal opleveren.
4.7 Clichés bestemt voor productie blijven eigendom van BBC, ook wanneer daar een vergoeding tegenover stond voldaan door Opdrachtgever. BBC houdt deze clichés 1 jaar in opslag onder geconditioneerde omstandigheden, daarna worden clichés onbruikbaar en worden ter recycling verwerkt.
4.8 Zowel BBC als de Opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

Artikel 5-LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN TRANSPORT.
5.1 De tussen overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens zoals genoemd onder definitie Materialen zijn verstrekt en betaling door Opdrachtgever van de koopprijs c.q. de overeengekomen betalingstermijn(en) is voldaan of de door BBC verlangde zekerheid is verstrekt.

5.2 Levering vindt plaats af-fabriek locatie Nederland, kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van Opdrachtgever, ook wanneer BBC voor het transport zorgdraagt, tenzij anders is overeengekomen. Levering zijn onder voorbehoud van maximaal 10% onder-of overlevering, De geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd, in geval van volledige vooruitbetaling van de opdracht zal een manco/surplus van het geleverde achteraf en binnen 8 dagen door middel van (credit-) factuur worden gecorrigeerd.
5.3 De overgang van het risico van de Producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze AV dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. In het geval BBC voor het transport zorgdraagt, dient Opdrachtgever of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de Producten aan de vervoerder te melden en een afschrift daarvan te zenden naar BBC.
5.4 Producten die na het verstrijken van de Leveringstermijn door Opdrachtgever of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door BBC voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. Bij niet tijdige afname is BBC gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van BBC op schadevergoeding en onverminderd het recht van BBC om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan. Het in gedeelten zenden van Producten door BBC is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 6-AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT, NAAMSVERMELDING.
6.1 Rechten (zoals tekeningen-, auteurs-, en merkrecht, maar ook het intellectueel- en industrieel eigendom zoals modelrecht en octrooien) op de door BBC tot stand gebrachte of ter beschikking gestelde concepten, ontwerpen, schetsen, foto’s, films e.d. blijven uitsluitend bij BBC berusten.
6.2 BBC garandeert Opdrachtgever dat het door BBC geleverde ook door BBC is ontwikkeld, ontworpen of in opdracht van BBC door derden is ontwikkeld of ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen.
6.3 Indien in een rechtsgeding tegen BBC wordt vastgesteld dat een door BBC geleverd Product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal BBC naar goed inzicht de betrokken zaak vervangen voor een Product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht of een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven. Ingeval van vervanging komt BBC het recht toe daaraan de voorwaarde van terug levering van de oorspronkelijk geleverde Producten te verbinden. Op BBC rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan een vervangingsverplichting. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten, schade en/of winstderving.
6.4 Derden die in opdracht van BBC werk verrichten verklaren geen inbreuk te maken op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaren BBC van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.
6.5 Opdrachtgever verklaart aan BBC dat de aangeleverde Materialen als ontwerpen, concept ideeën, modellen, illustraties en dergelijke aan BBC ten behoeve van de werkzaamheden, ontworpen zijn door Opdrachtgever of zijn ontworpen in zijn opdracht door derden, geen inbreuk maken op het auteursrecht, intellectueel- of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart BBC van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan. De onderzoek plicht betreffende het onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht berust bij de Opdrachtgever. BBC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden. BBC is op generlei wijze verantwoordelijk voor overtreding van Opdrachtgever op de auteurswet, de wetten op het intellectueel- en industrieel eigendom, modelrecht, merkrecht, octrooien e.d. Bij BBC berust geen verplichting tot vervanging of terugbetaling.
6.6 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is BBC te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van BBC openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 7-GEBRUIK EN LICENTIE.
7.1 In de Opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de Opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met BBC. Deze licentie geldt zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van BBC toegestaan.
7.2 De Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van BBC geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen. BBC dient als eerste in staat te worden gesteld een door de Opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door BBC gehanteerde tarieven.
7.3 In principe heeft BBC de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen portfolio, promotie en/of publiciteit.
7.4 De Opdrachtgever zal BBC kosteloos 5 à 10 exemplaren van gereed product verstrekken, zodra publicatie heeft plaatsgevonden. Bij waardevolle stukken of kleinere oplagen zal dit een geringer aantal zijn, nader overeen te komen met Opdrachtgever.

Artikel 8-BETALING EN AFNAME.
8.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen ineens en volledig bij opdracht te worden voldaan. Voor zover het betreft een betaling op rekening is overeengekomen dient de betaling binnen 8 werkdagen te zijn verricht, tenzij anders is afgesproken. Wanneer een betaling in termijnen is overeengekomen, dienen deze termijnen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.

8.2 Indien na het verstrijken van deze termijn door BBC nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is een rente verschuldigd van 2% per maand over het gefactureerde bedrag. Indien Opdrachtgever ter zake van zijn verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst of deze AV in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan BBC, ongeacht of al is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar. Alle door BBC gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt vanwege te late betaling(-en), komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €250,- exclusief BTW. Indien BBC ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Opdrachtgever de Overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde onder
artikel 8.5 van deze AV ter zake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.
8.3 Periodieke betalingen: BBC heeft het recht werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht maandelijks in rekening te brengen.
8.4 Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de Opdrachtgever in geval van (voorlopige) surseance van betaling, bij schuldsanering of wanneer er beslag wordt gelegd op zijn/haar vermogen, faillissement of opschorting van betaling, bij liquidatie van de Opdrachtgever, of bij beëindiging van de onderneming, is de Opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen evenals in geval zoals beschreven onder 8.1 van deze AV en in geval van beroep op overmacht door Opdrachtgever, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige Overeenkomst direct opeisbaar en heeft BBC in bovengenoemde gevallen het recht door middel van een schriftelijke verklaring de, met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. BBC heeft recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten. De Opdrachtgever mag tot moment van opschorting of ontbinding de ontwerpen niet gebruiken. BBC mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.
8.5 Alle aan Opdrachtgever afgeleverde Producten blijven eigendom van BBC, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van Opdrachtgever, totdat alle op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen inclusief rente en kosten betreffende eventuele invorderingen, door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren. Tevens zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Opdrachtgever aanwezige zaken en al het benodigde in het werk stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen. Opdrachtgever is verplicht derden die zich op de door BBC geleverde Producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van BBC. Opdrachtgever dient BBC hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan BBC het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval Opdrachtgever verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde Producten in de feitelijke macht van BBC te brengen. BBC is voorts gerechtigd deze Producten zelf voor rekening van Opdrachtgever terug te laten halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever verleent BBC onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te betreden.
8.6 Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

Artikel 9-HERROEPEN EN BEËNDIGEN VAN DE OPDRACHT / HERROEPINGSRECHT GELEVERDE GOEDEREN
9.1 Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de Opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag evenals de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van BBC verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.
9.2 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de Opdrachtgever dient de Opdrachtgever alle in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van BBC op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.
9.3 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
9.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.5 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
9.6 Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
9.7 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
9.8 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
9.9 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
9.10 Uitsluiting herroepingsrecht
Op producten welke volgens de door de klant ingevoerde specificaties op maat zijn gemaakt of van klant-specifieke bedrukking zijn voorzien, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 10-OVERMACHT.
10.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van goederen wordt verhinderd door overmacht heeft de Opdrachtgever het recht de uitvoering van de Overeenkomsten of levering van goederen uit te stellen. Overmacht ontslaat BBC betreffende het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. Ingeval van overmacht als bedoeld in deze AV is BBC nimmer aansprakelijk voor welke kosten en schade dan ook. De Opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten, schade en/of winstderving. BBC zal overmacht, ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de Opdrachtgever, de Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.
10.2 Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren, is de BBC gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen over de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder de verplichting enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van onderaannemers van BBC of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan BBC geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

Artikel 11-AANSPRAKELIJKHEID.
11.1 BBC bewaart, gebuikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de Opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de Opdrachtgever dit risico verzekert wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.
11.2 Bij beschadiging of tenietgaan van door BBC aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde Materialen en/of andere zaken wordt de schade in rekening gebracht.
11.3 BBC is niet aansprakelijk voor fouten in materialen en/of de tekst van het ontwerp, wanneer de Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. BBC is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de Opdrachtgever. BBC is niet aansprakelijk voor ontstane schade op welk gebied dan ook als gevolg van onjuiste adviezen zoals genoemd onder artikelen 3.10 en 3.11 van deze Overeenkomst. Ook geldt hier een onderzoek plicht van Opdrachtgever betreffende juistheid van de adviezen.
11.4 BBC is nimmer aansprakelijk te stellen voor enige winstderving bij Opdrachtgever, Opdrachtgevers van Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart BBC tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek in een zaak die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door BBC geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door BBC geleverde Producten.
11.5 BBC aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van BBC of de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door BBC geproduceerde en/of geleverde Producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten. Schade voortvloeiend uit incorrect gebruik van geleverde product, of in gebruik name op enige wijze tegen het door BBC gegeven advies in, vallen buiten de verantwoordelijkheid van BBC en komen derhalve niet in aanmerking voor een schaderegeling.
11.6 BBC zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze AV de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard. De totale aansprakelijkheid van BBC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het factuurbedrag (ex BTW) dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door BBC gemaakte kosten voor de inschakeling van derden. Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt BBC in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal BBC aan Opdrachtgever een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen.) Voorts zal de totale aansprakelijkheid van BBC nooit het bedrag van € 1.000,- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
11.7.In geval van overmacht als bedoeld in artikel 10 is BBC nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
11.8 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze AV door het verloop van 3 maanden na leveringsdatum.

Artikel 12-INSPECTIE EN KLACHTEN.
12.1 Indien de Producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden van wat is overeengekomen, worden de betreffende Producten geacht te voldoen aan de Overeenkomst, geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. BBC wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde Producten niet meer dan 10% afwijkt van wat is overeengekomen. Grond voor reclame is slechts de afwijking ten opzichte van de door Opdrachtgever goedgekeurde monsters.
12.2 Opdrachtgever is verplicht eventuele klachten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de Producten en/of Materialen schriftelijk aan BBC te melden. Bij overschrijding van deze termijn wordt aangenomen dat Opdrachtgever akkoord is met de kwaliteit van de geleverde Producten en/of Materialen en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze AV ten dienste staan.
12.3 Klachten geven de Opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten, of in licentie te verstrekken. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de Producten en/of Materialen schriftelijk aan BBC worden gemeld. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. BBC is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende Producten en/of Materialen te vervangen.

Artikel 13-OVERIGE BEPALINGEN.

13.1 Algemene en bijzondere Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de AV van BBC en BBC deze Algemene en bijzondere Voorwaarden van de Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard.

13.2 BBC is bevoegd zijn AV te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de AV. Ingeval een of meer bepalingen van deze AV nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze AV voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt dan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

13.3 Op deze AV, de Overeenkomst die BBC sluit met de Opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door BBC uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.4 Ten aanzien van geschillen voortvloeiende uit de tussen de Opdrachtgever en BrainBoxConcepts gesloten Overeenkomst is uitsluitend de Rechtbank te Zwolle bevoegd.

Artikel 14-PRIVACYVERKLARING
Voor onze privacyverklaring verwijst BrainBoxConcepts naar de publicatie ervan op de website www.bedruktekoffiebekertjes.nl

Artikel 15-VERWERKINGSOVEREENKOMST 15.0 Verwerkingsovereenkomst:

BrainBoxConcepts, gevestigd aan Slennebroekerweg 15 7722 JT Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bedruktekoffiebekertjes.nl Slennebroekerweg 15 7722 JT Dalfsen +31 6 57566377

Han Vulkers is de Functionaris Gegevensbescherming van BrainBoxConcepts HiJ is te bereiken via info@brainboxconcepts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

BrainBoxConcepts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brainboxconcepts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

BrainBoxConcepts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– BrainBoxConcepts analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

– BrainBoxConcepts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

BrainBoxConcepts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BrainBoxConcepts) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BrainBoxConcepts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Wij hanteren geen bewaartermijn voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BrainBoxConcepts verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BrainBoxConcepts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

BrainBoxConcepts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BrainBoxConcepts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: Analytische cookies die het websitebezoek meten -bewaartermijn: 26 maanden

Google AdWords: Remarketingbanners (display marketing) tonen aan bezoekers van de website op daarvoor ingerichte websites en applicaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BrainBoxConcepts en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brainboxconcepts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BrainBoxConcepts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

BrainBoxConcepts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@brainboxconcepts.nl

Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. te Zwolle– K.v.K.nr: 71087559 / BrainBoxConcepts / OKTOBER 2021